Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Statut Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Statut w formacie PDF

Spis treści:
Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter pracy
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV. Władze Towarzystwa
Rozdział V. Wyróżnienia i kary
Rozdział VI. Majątek i fundusze Towarzystwa
Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter pracy
§ 1.
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie zwane dalej "Towarzystwem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne.
§ 2.
 1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedziba Towarzystwa znajduje się przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3 w Śremie.
§ 3.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 4.
Towarzystwo działa zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach i Statutem.
§ 5.
Towarzystwo może używać pieczęci, godła i odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 6. Celami Towarzystwa są:
 1. krzewienie idei pracy organicznej,
 2. prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej rozwijającej idee Ks. Piotra Wawrzyniaka,
 3. kultywowanie pamięci o Ks. Piotrze Wawrzyniaku, jego dokonaniach i zasługach,
 4. podejmowanie działań na rzecz pobudzania świadomości narodowej i patriotyzmu lokalnego,
 5. wspieranie inicjatyw oświatowych i kulturalnych podejmowanych przez inne podmioty i zgodnych z celami Towarzystwa,
 6. udzielanie wsparcia dla działań podejmowanych w celu rozwoju życia gospodarczego i społecznego,
 7. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
§ 7.
Towarzystwo może realizować swoje zadania statutowe we współdziałaniu z innymi organizacjami oraz władzami samorządowymi i państwowymi.
§ 8.
 1. Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy podmiotów gospodarczych i instytucji.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając wypracowane środki finansowe na realizację zadań statutowych.

[do góry]
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§ 10.
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne z terenu działania Towarzystwa, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 11.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Towarzystwa,
 3. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Towarzystwa.
§ 12.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które popierają cele Towarzystwa, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Towarzystwa. § 13.
Członkowie wspierający mają prawo do:
 1. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Towarzystwa,
 3. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Towarzystwa.
§ 14.
Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
 1. branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. godne reprezentowanie Towarzystwa,
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
§ 15.
Członkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez:
 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenie z listy z powodu śmierci członka lub utracenie osobowości prawnej,
 3. wykluczenie członka z Towarzystwa, gdy z jego winy dalsze pozostanie w Towarzystwie nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub z zasadami współżycia społecznego,
 4. rozwiązanie się Towarzystwa.

[do góry]
Rozdział IV. Władze Towarzystwa
§ 16.
 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów § 29 i 30 ust.1.
§ 17. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18.
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
  1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Towarzystwa,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Towarzystwa,
  6. uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest prawomocne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 19. Zarząd
 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Ze-branie Członków Towarzystwa. Prezesa Zarządu Towarzystwa wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa, Sekretarza i Skarbnika członkowie Za-rządu wybierają spośród siebie.
 2. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu.
§ 20.
Do zadań Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
 3. uchwalanie okresowych planów działania,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa.
§ 21.
 1. Członek Zarządu Towarzystwa może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Towarzystwa.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 3. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 4. Zawieszony w czynnościach członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.
 5. Walne Zebranie Członków Towarzystwa rozpatruje odwołanie na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu.
§ 22. Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Ze-branie Członków Towarzystwa.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Towarzystwa,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
  4. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Towarzystwa, działań Zarządu.
§ 23.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub od-wołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działań zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Towarzystwa.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.
 3. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebra-nie Członków Towarzystwa.
 4. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie do 30 dni od daty podjęcia uchwały o zawieszeniu. Walne Zebranie Członków Towarzystwa rozpatruje odwołanie na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym zebraniu.
§ 24.
W przypadku wystąpienia wakatu w trakcie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków spośród członków Towarzystwa. Liczba uzupełnionych wakatów w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć dwóch osób.

[do góry]
Rozdział V. Wyróżnienia i kary
§ 25.
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
§ 26.
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa Za-rządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa – prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia
  2. wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaranie, członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 30 dni. Walne Zebranie Członków Towarzystwa rozpatruje odwołanie na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o ukaraniu jest ostateczna.

[do góry]
Rozdział VI. Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 27.
 1. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dotacje,
  4. dochody z majątku,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. inne wpływy.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
  4. zakupu na poszczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 28.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy następujących osób: Prezesa i Skarbnika lub dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu.

[do góry]
Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 29.
Zmiany Statutu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 30.
 1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

[do góry]

KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.


2016-2021 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe