Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Towarzystwo prowadzi fundusz przeznaczony na finansowanie świadczeń na rzecz studentów zameldowanych na terenie powiatu śremskiego, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki.

STYPENDIA 2023/2024
Przypominamy, że do 15 października bieżącego roku przyjmujemy wnioski stypendialne na rok akademicki 2023/2024.
Dokumenty do pobrania
Wniosek o stypendium w formacie PDF
Wniosek o stypendium w formacie MS Word
Regulamin w formacie PDF

Termin składania wniosków: do 15 października na bieżący rok akademicki.
Wnioski składa się w siedzibie Towarzystwa (Spółdzielczy Bank Ludowy. im. Ks. P. Wawrzyniaka, 63-100 Śrem, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3). Decyduje data wpływu.
Regulamin
Regulamin przyznawania stypendium przez Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
I. Postanowienia ogólne.
 1. Fundusz stypendialny tworzony jest zgodnie ze Statutem Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka.
 2. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie świadczeń na rzecz studentów zameldowanych na terenie powiatu śremskiego, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki.
 3. Regulamin przyznawania stypendium określa:
  1. sposób ustalenia stypendium
  2. tryb i sposób udzielania stypendium,
  3. tryb i sposób wstrzymania stypendium.
II. Sposób ustalania stypendium
 1. Funduszem stypendialnym dysponuje Zarząd Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka.
 2. Uprawnionymi do korzystania z funduszu są studenci zameldowani na terenie powiatu śremskiego spełniający następujące kryteria:
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
  • mają bardzo dobre wyniki w nauce,
  • są absolwentami szkół średnich mających siedzibę na terenie powiatu śremskiego.
 3. Miernikiem trudnej sytuacji finansowej ucznia jest kryterium dochodowe nie przekraczające 500 zł na osobę w rodzinie ucznia.
 4. Wysokość i ilość przyznanych stypendium zależy od wysokości środków przeznaczonych na stypendia w danym roku akademickim.
III. Tryb i sposób udzielania stypendium
 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w siedzibie Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka w terminie do 15 października danego roku.
 2. Wyjątkowo w 2011roku wniosek o przyznanie stypendium składa się w siedzibie Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka w terminie do 31 paź-dziernika.
 3. Stypendium przyznawane jest na okres od października do czerwca.
 4. O podjętej decyzji Zarządu Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka uczeń jest informowany w terminie do 31 października.
 5. Stypendium wpłaca się na konto ucznia w ratach miesięcznych po wcześniejszym podpisaniu umowy.
 6. Zarząd Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka ma możliwość konsultacji w sprawie ucznia z właściwym dyrektorem placówki, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej lub innymi osobami.
IV. Tryb i sposób wstrzymania stypendium
 1. W przypadku gdy uczeń powtarza rok, jest urlopowany lub jest skreślony z listy studentów Zarząd Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka niezwłocznie zawiesza lub wstrzymuje wypłatę stypendium.
V. Postanowienia końcowe
 1. Dopuszcza się wizytację przedstawiciela Zarządu w rodzinie ubiegającego się o stypendium.
 2. Od decyzji podjętej przez Zarząd Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka odwołanie nie przysługuje.

 KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe