Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Biografia ks. Piotra Wawrzyniaka
Piotr Wawrzyniak urodził się 30 stycznia 1849 roku w Wyrzece nieopodal Śremu w zamożnej chłopskiej rodzinie. Był najstarszym z żyjących, ale czwartym z kolei dzieckiem. Został ochrzczony w kościele parafialnym w Dalewie 7 lutego 1849 r. Piotr, po ukończeniu szóstego roku życia, rozpoczął edukację w wiejskiej szkole elementarnej.
Następnie z małą przerwą na początku ukończył Gimnazjum w Śremie, gdzie należał do Marianów- tajnej organizacji patriotycznej. Program działania organizacji przewidywał samokształcenie w dziedzinie historii i języka polskiego oraz potajemne obchodzenie rocznic ważnych wydarzeń w dziejach państwai narodu polskiego. Piotr uczył się dobrze, w ostatniej klasie należał do uczniów wzorowych.

W roku 1867 Piotr Wawrzyniak zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do seminarium w Poznaniu. Był studentem, który z powodzeniem zdał wszystkie egzaminy w związku z czym otrzymał stypendium na studia teologiczne. Studiował na uniwersytecie w Monasterze. Od 1870 roku studiował w seminarium duchownym w Gnieźnie. Mury uczelni Piotr Wawrzyniak opuścił w dniu 6 lipca 1872 roku, nie zdobywając stopnia licencjata teologii. Po powrocie kontynuował, od 8 lipca 1872 roku, studia w seminarium duchownym w Gnieźnie, które ukończył z powodzeniem w ciągu miesiąca.
Święcenia kapłańskie ks. Piotr Wawrzyniak otrzymał w dniu 11 sierpnia 1872 z rąk ks. biskupa Józefa Cybichowskiego. Mszę św. prymicyjną ks. Wawrzyniak odprawił w rodzinnej parafii w Dalewie. Następnie został wikarym w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śremie.

Ks. Piotr Wawrzyniak już w pierwszych miesiącach pobytu w nowej parafi rozpoczął, intensywną działalność w kilku dziedzinach życia społeczno - gospodarczego. Ks. Wawrzyniak do najsłabiej rozwijających się sfer polskiego życia publicznego w Wielkopolsce ks. Wawrzyniak zaliczał kulturę. Zorganizował w siedzibie dekanatu śremskiego bibliotekę, którą osobiście kierował. Z jego inspiracji powstały bądź rozwinęły się biblioteki we wszystkich kierowanych przez niego organizacjach społecznych w Śremie. Ks. Wawrzyniak założył w 1876 r. pierwszą w Śremie czytelnię ludową, którą przekształcił później w ogniwo organizacyjne Towarzystwa Czytelni Ludowych. TCL wyrosło do rangi centralnej, największej organizacji poświęconej wyłącznie oświacie.
W 1877 r. ks. Wawrzyniak założył Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej, a w sierpniu 1880 - Towarzystwo Śpiewu Kościelnego pod opieką św. Cecylii, w którym pełnił funkcję prezesa od jego powstania aż do 1897 r. Ksiądz Piotr Wawrzyniak brał czynny udział w pracach Towarzystwa Upiększania Miasta.

W 1873 roku ks. Piotr Wawrzyniak objął funkcje dyrektora Banku Ludowego w Śremie, po tym jak Bank został przekształcony ze spółki o charakterze oszczędnościowo- pożyczkowym. W 1878 roku Bank Ludowy przystąpił do polskiego Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. W 1887 Wawrzyniak stał się wicepatronem, a po śmierci Szamarzewskiego w 1891 patronem Związku.

Praca ks. Wawrzyniaka w polskiej spółdzielczości przyniosła powszechnie zauważalne efekty. W latach sprawowania przez niego funkcji patrona organizacja ta przeżywała najbardziej dynamiczny rozwój w okresie przed 1918 r. Do największych zasług ks. Wawrzyniaka w sektorze bankowości należał także jego udział w utworzeniu pierwszej na terytorium właściwych Niemiec polskiej instytucji kredytowej pod nazwą "Skarbona", z siedzibą w Berlinie. Drugim z kolei, najważniejszym po spółdzielczości kredytowej, polem działalności społecznej ks. Wawrzyniaka było rolnictwo, w tym przede wszystkim związane z nim Kółka Rolnicze.

Kościelne władze diecezjalne pozytywnie oceniły pracę duszpasterską i działalność społeczno - religijną ks. Piotra Wawrzyniaka i w roku 1897 obdarzyły go godnością prałata.

Ks. Piotr Wawrzyniak pracował także za granicą wśród polonii w Berlinie oraz w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w zebraniach katolickich organizacji zrzeszających Polaków oraz wykonywał dla nich posługę kapłańską. W roku 1896 ks. Piotr Wawrzyniak kilkanaście tygodni poświęcił pracy duszpasterskiej i społecznej wśród Polonii amerykańskiej. Uczestnictwo w odbywającym się w Buffalo, w dniach 22-25 września 1896 roku, I Polsko - Katolickim Kongresie stanowiło oficjalny powód wizyty.

Po 26 latach zajmowania stanowiska wikarego w Śremie, ks. Piotr Wawrzyniak został w dniu 22 grudnia 1898 r. proboszczem parafii p.w. św. Jakuba w Mogilnie wraz z włączonym do niej poklasztornym kościołem św. Jana.

W okresie pełnienia funkcji proboszcza odnowił kościoły (część wydatków pokrył z własnej kieszeni), rozbudował plebanię przy kościele św. Jakuba i urządził w niej salkę wystawową, założył ogród. Przebudował stodołę na dom użytkowy, w którym mieściły się: mieszkanie dla ogrodnika i salka posiedzeń. Zaproponował w 1899 r. wybudowanie, wiodącej do obydwu wymienionych świątyń, nowej ulicy, którą nazwano Klasztorną. Uporządkował cmentarz mogileński, powiększył go, otoczył parkanem, zaprowadził ganki, posadził szpalery drzew. Zajął się także racjonalnym gospodarowaniem w zdewastowanych lasach oraz wystąpił z inicjatywą wybudowania Domu Katolickiego.

Działalność ks. Wawrzyniaka opierała się na silnej, niezwykłej, nieugiętej woli. Nazywano go dość powszechnie "tytanem pracy", "królem czynu", "żelaznym patronem". W wykonywaniu wszystkich rodzajów prac był perfekcjonistą. Sumienność, punktualność, uczciwość, pragmatyzm i utylitaryzm - tych jego cech także nie można pominąć. Należał on do silnych indywidualności Wielkopolski drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Był realistą, liczył się z rzeczywistością i miał szacunek dla prawa stanowionego.

Ksiądz Piotr Wawrzyniak zmarł nagle 9 listopada 1910 w Poznaniu na atak serca, a został pochowany w Mogilnie. Jego śmierć okryła żałobą całą Wielkopolskę.


Więcej - wybrane źródła bibliograficzne
M. Rezler, Piotr Wawrzyniak 1849-1910, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1985
K. Śmigiel, Ks. Piotr Wawrzyniak - człowiek, kapłan, społecznik, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1985
C. Łuczak, Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910), PSO, Poznań 2000
G. Wrońska, Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka, Wydawnictwo Kwartet, Poznań 2008
Dzieje Śremu, pod red. M. Rezlera, Wyd. WBPiCAK, Poznań 2003
Obchody 160 rocznicy urodzin Ks. Piotra Wawrzyniaka, Sesja popularno-naukowa Ksiądz Piotr Wawrzyniak jako kapłan, ks. Piotr Wawrzyniak jako naukowiec ekonomista, Wyrzeka 29 stycznia 2009 (materiał na CD – wyłącznie do użytku wewnątrzszkolnego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania)
www.faramogilno.pl/Wawrzyniak.htm
www.regionwielkopolska.pl/wybitni-wielkopolanie/wawrzyniak-piotr-1849-1910.html
www.dpo.unia.wielkopolan.pl/index.php/ks-piotr-wawrzyniak/
www.nowyobywatel.pl/2012/04/13/gigant-czynu-ksiadz-piotr-wawrzyniak/
www.blogmedia24.pl/node/65491

 KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe